HS ARABIC ITEMS
CODE
ITEM
Participants
701 Upanyasam - Arabic
0
702 Katharachana
0
703 Caption Rachana
0
704 Tharjama ( Arabic)
0
705 Poster Nirmanam
0
706 Padyam Chollal (Boys)
0
707 Padyam Chollal(Girls)
0
708 Arabi Ganam (Boys)
0
709 Arabi Ganam (Girls)
0
710 Kathaprasangam
0
711 Mono Act
0
712 Prasangam (Arabic)
0
713 Quran Parayanam
0
714 Prasnothari
0
715 Musharah
0
716 Nikhandu Nirmanam
0
717 Sambhashanam
0
718 Sangha Ganam
0
719 CNadakam
0