00000
Malappuram Dist. School Kalolsavam 2022
HS ARABIC ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
701 Upanyasam - Arabic 17
702 Katharachana 17
703 Caption Rachana 17
704 Tharjama ( Arabic) 17
705 Poster Nirmanam 17
706 Padyam Chollal (Boys) 17
707 Padyam Chollal(Girls) 17
708 Arabi Ganam (Boys) 17
709 Arabi Ganam (Girls) 19
710 Kathaprasangam 17
711 Mono Act 17
712 Prasangam (Arabic) 17
713 Quran Parayanam 17
714 Prasnothari 17
715 Musharah 17
716 Nikhandu Nirmanam 17
717 Sambhashanam 17
718 Sangha Ganam 20
719 Nadakam 17