HS ARABIC ITEMS
CODE
ITEM
Participants
701 Upanyasam - Arabic
10
702 Katharachana
10
703 Caption Rachana
10
704 Tharjama ( Arabic)
11
705 Poster Nirmanam
11
706 Padyam Chollal (Boys)
7
707 Padyam Chollal(Girls)
8
708 Arabi Ganam (Boys)
8
709 Arabi Ganam (Girls)
10
710 Kathaprasangam
6
711 Mono Act
7
712 Prasangam (Arabic)
8
713 Quran Parayanam
11
714 Prasnothari
9
715 Musharah
8
716 Nikhandu Nirmanam
9
717 Sambhashanam
8
718 Sangha Ganam
11
719 CNadakam
6