HS ARABIC ITEMS
CODE
ITEM
Participants
701 Upanyasam - Arabic
8
702 Katharachana
8
703 Caption Rachana
8
704 Tharjama ( Arabic)
10
705 Poster Nirmanam
10
706 Padyam Chollal (Boys)
8
707 Padyam Chollal(Girls)
10
708 Arabi Ganam (Boys)
10
709 Arabi Ganam (Girls)
8
710 Kathaprasangam
7
711 Mono Act
6
712 Prasangam (Arabic)
7
713 Quran Parayanam
11
714 Prasnothari
10
715 Musharah
8
716 Nikhandu Nirmanam
10
717 Sambhashanam
8
718 Sangha Ganam
12
719 CNadakam
6