00000
Ponnani Sub- Dist. School Kalolsavam 2023
HS ARABIC ITEMS
CODE ITEM PARTICIPANTS
701 Upanyasam - Arabic 10
702 Katharachana 11
703 Caption Rachana 11
704 Tharjama ( Arabic) 11
705 Poster Nirmanam 11
706 Padyam Chollal (Boys) 09
707 Padyam Chollal(Girls) 11
708 Arabi Ganam (Boys) 09
709 Arabi Ganam (Girls) 11
710 Kathaprasangam 10
711 Mono Act 10
712 Prasangam (Arabic) 11
713 Quran Parayanam 11
714 Prasnothari 10
715 Musharah 10
716 Nikhandu Nirmanam 11
717 Sambhashanam 11
718 Sangha Ganam 11
719 Nadakam 04