HS SANSKRIT ITEMS
CODE
ITEM
Participants
801 Upanyasarachana
2
802 Katharachana
3
803 Kavitharachana
3
804 Samasyapooranam
2
805 Aksharaslokam
2
806 Prasnothari
4
807 Padyamchollal
3
808 Prabhashanam
3
809 Chambuprabhashanam
2
810 Padakam (Boys)
1
811 Padakam (Girls)
1
812 Ashtapathi (Boys)
12
813 Ashtapathi (Girls)
2
814 Ganalapanam (Boys)
3
815 Ganalapanam (Girls)
4
816 Koodiyattam
1
817 Nadakam
2
818 Vandematharam
4
819 Sangha Ganam
4