HS SANSKRIT ITEMS
CODE
ITEM
Participants
801 Upanyasarachana
0
802 Katharachana
0
803 Kavitharachana
0
804 Samasyapooranam
0
805 Aksharaslokam
0
806 Prasnothari
0
807 Padyamchollal
0
808 Prabhashanam
0
809 Chambuprabhashanam
0
810 Padakam (Boys)
0
811 Padakam (Girls)
0
812 Ashtapathi (Boys)
0
813 Ashtapathi (Girls)
0
814 Ganalapanam (Boys)
0
815 Ganalapanam (Girls)
0
816 Koodiyattam
0
817 Nadakam
0
818 Vandematharam
0
819 Sangha Ganam
0