HS SANSKRIT ITEMS
CODE
ITEM
Participants
801 Upanyasarachana
4
802 Katharachana
3
803 Kavitharachana
3
804 Samasyapooranam
3
805 Aksharaslokam
2
806 Prasnothari
4
807 Padyamchollal
3
808 Prabhashanam
2
809 Chambuprabhashanam
2
810 Padakam (Boys)
1
811 Padakam (Girls)
1
812 Ashtapathi (Boys)
1
813 Ashtapathi (Girls)
1
814 Ganalapanam (Boys)
2
815 Ganalapanam (Girls)
3
816 Koodiyattam
0
817 Nadakam
1
818 Vandematharam
4
819 Sangha Ganam
4