UP SANSKRIT ITEMS
CODE
ITEM
Participants
501 Upanyasarachana
0
502 Katharachana
0
503 Kavitharachana
0
504 Samasyapooranam
0
505 Aksharaslokam
0
506 Prasnothari
0
507 Padyam Chollal (Boys)
0
508 Padyam Chollal (Girls)
0
509 Sidharoopocharanam (Boys)
0
510 Sidharoopocharanam (Girls)
0
511 Ganalapanam (Boys)
0
512 Ganalapanam (Girls)
0
513 Katha Kathanam
0
514 Gadhyaparayanam
0
515 Prabhashanam
0
516 Sanghaganam
0
517 Nadakam
0
518 Vandematharam
0
519 Koodiyattam
0