UP SANSKRIT ITEMS
CODE
ITEM
Participants
501 Upanyasarachana
8
502 Katharachana
8
503 Kavitharachana
8
504 Samasyapooranam
8
505 Aksharaslokam
5
506 Prasnothari
9
507 Padyam Chollal (Boys)
9
508 Padyam Chollal (Girls)
8
509 Sidharoopocharanam (Boys)
8
510 Sidharoopocharanam (Girls)
7
511 Ganalapanam (Boys)
7
512 Ganalapanam (Girls)
8
513 Katha Kathanam
9
514 Gadhyaparayanam
11
515 Prabhashanam
6
516 Sanghaganam
8
517 Nadakam
5
518 Vandematharam
9
519 Koodiyattam
0