Malappuram Dist. School Kalolsavam 2022
HS ARABIC ITEMS
CODE ITEM
701 Upanyasam - Arabic
702 Katharachana
703 Caption Rachana
704 Tharjama ( Arabic)
705 Poster Nirmanam
706 Padyam Chollal (Boys)
707 Padyam Chollal(Girls)
708 Arabi Ganam (Boys)
709 Arabi Ganam (Girls)
710 Kathaprasangam
711 Mono Act
712 Prasangam (Arabic)
713 Quran Parayanam
714 Prasnothari
715 Musharah
716 Nikhandu Nirmanam
717 Sambhashanam
718 Sangha Ganam
719 Nadakam