ഉപജില്ലാ കലോത്സവം

നവംബര്‍
7,8 തിയ്യതികളില്‍

വന്നേരി ഹൈസ്‌കൂളില്‍